Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (2023)

Dotační program Nová zelená úsporám Light, který funguje od letošního ledna, se od 2. května rožšíří. Majitelé domů, kteří splňují podmínky programu, budou moct nově žádat kromě dotací na vylepšení izolačních vlastností budov také o příspěvek až 90 tisíc korun na pořízení a instalaci solárního nebo termického systému na ohřev vody.

„Udvoučlenné domácnosti tvořené například seniory se může jednat o roční úsporu kolem čtyř tisíc korun, u čtyřčlenné rodiny využívající solární ohřev vody se úspora může vyšplhat i přes deset tisíc korun,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka.

O dotaci na systém pro ohřev vody můžou žádat i ti, kteří už v Nové zelené úsporám Light žádali dřív. K dosavadnímu maximu 150 tisíc korun tak přibývají další možnosti – celkem je možné dostat až 240 tisíc . Žádosti lze podávat i zpětně – na úpravy provedené po 12. září 2022.

Objem peněz určených na Novou zelenou úsporám Light naroste z původní jedné a půl miliardy našest miliard korun.

Kdosplňuje podmínkydotací Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je určená nízkopříjmovým domácnostem. Nízkopříjmový ale neznamená nemajetný – žadatel musí býtvlastníkemnebo spoluvlastníkemdomu, na jehož vylepšení bude dotace určená. Může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost. Vnemovitosti musí žadatel být hlášený kpobytu před 12. zářím 2022.

Kromě toho musí spadat do jedné znásledujících kategorií:

 • starobní důchodce
 • invalidní důchodce ve 3. stupni
 • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (po jakkoli dlouhou dobu– není potřeba, aby ho pobíral od 12. září do podání žádosti v kuse)

Pozor!Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti,s výjimkou dětí a studujících.

U penzistů není na překážku, pokud si k důchodunějak vydělávají– podmínka zní doslova tak, že musí pobírat důchod.

Pokud mají rodiče-penzisté v nemovitosti přihlášeného k trvalému pobytu potomka, který ale fakticky žije jinde, není to na překážku. Jen je potřeba, aby tento fakt potomek potvrdil v čestném prohlášení.

Možná do žádné z této kategorií nespadáte, ale mohli byste. Na příspěvek na bydlení totiž dosáhne víc lidí, než o něj skutečně požádalo. Chcete vědět, jestli by měla nárok i vaše domácnost?Kalkulačku příspěvku na bydlení najdete pod článkem. O příspěvek na bydlení přitom můžete žádat i zpětně, až tři měsíce do minulosti.

Jak a kdy lze žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Žádosti se přijímají pouze elektronicky spomocí Identity občana, datovky, mobilního klíče k eGovernmentu nebo služby MojeID. Žádá se prostřednictvímformuláře na webuAgendového informačního systému Státního fondu životního prostředí.Bohužel zatím nelze jednoduše využít bankovní identitu, kterou disponuje nejvíc lidí.

Bankovní identita vám ale už teď může pomoct k jednoduchému získání Identity občana – trochu si zaklikáte, ale nebudete muset na CzechPoint nebo poštu.Názorný návod, jak Identitu občana získat, najdete nawebu Nové zelené úsporám.

Žádostimůžetepodávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo dokonce zpětně.

(Video) Could You Get A Government Grants for Solar Panels? Government Grants Can Make Solar Panels Cheaper

Jak vybrat nejvýhodnější půjčku? Snadno!

Srovnáme parametry včetně sazeb a najdeme tu nejvýhodnější a nejtransparentnější půjčku. Ať konsolidujete, či hledáte novou.

Najít výhodnou půjčku

Když žádáte před provedením úprav, penízepak dostanete dopředu formou zálohy.Stavební úpravy by měly proběhnout nejpozději do dvanácti měsíců od přidělení dotace, ve zvláštních případech lze ale lhůtu ještě až o šest měsíců protáhnout.

Zpětně můžete žádat na úpravy, které proběhly kdykoli od 12. září 2022, pokud jste v té době splňovali podmínky pro přidělení dotace.

Co musím doložit při žádosti o dotaci zNové zelené úspory Light?

Svoji totožnost doložíte tím, že žádáte prostřednictvím Identity občana. Bohužel: bankovní identitu (Bank ID) zatím přímo k ověření totožnosti stále nevyužijete. Podle úřadu by to mělo být možnév průběhu května.

Kromě toho musíte doložit:

 • Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
 • Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
 • Odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny neboEnergetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.

Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:

 • Stav po skončení úprav – fotografiemi.
 • Zprávu o provedených opatřeních

Svýběrem vhodných stavebních úprav mají bezplatně pomoct lidé zmístních akčních skupin (MAS) nebo energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Ti také vyplní odborný posudek (dokument je superjednoduchý a krátký) a po skončení úprav zpracují zprávu o provedených opatřeních.

Proškolíme

Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (1)

Zdroj: Shutterstock

(Video) Solar Panel Funding - What options are there? 💷 │GreenMatch

Co je místní akční skupina a co EKIS

Místní akční skupiny(MAS) jsou společenství občanů, neziskovek, podnikatelů a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji své lokality a spolupracují například i na získávání finanční podpory zevropských i národních programů.Většinu místních akčních skupin, celkem 181, zastřešuje Národní síť místních akčních skupin České republiky.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) tvoří síť energetických poradců pro veřejnost občany, veřejnou správu, podniky a podnikatele.Slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energieazaštiťujeji ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kontakty na energetické konzultanty akčních skupin i EKISnajdetena webu Nové zelené úsporám.Pomoct by vám mohl takyseznam EKIS na webu ministerstva průmyslu a obchodu, věnovaném úsporám, případně i databáze místních akčních skupin. Nezapomeňte ale, že ne každý specialista zařazený v síti EKIS a ne každá místní akční skupina mají svého „energetického koordinátora“ a jsou do projektu Nová zelená úsporám Light zapojené.

Konzultanti ze sítí EKIS a MAS by měli být od května vybaveni průkazem. Každý zájemce o dtoaci si tak bude moci jednoduše prověřit, že jedná s proškoleným odborníkem,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prstředí. Služby poradců jsou vždy bezplatné.

Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (2)Zdroj: Státní fond životního prostředí

Proti přísavkám

Na co lze žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

O dotacimůžete žádat na několik stavebních úprav:

 • Zateplení fasády: dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály
 • Zateplení stropu: dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví
 • Výměna oken: dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří
 • Zateplení střechy: dotace na kompletní zateplení střechy
 • Zateplení podlahy: dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory
 • Výměna vchodových dveří: dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem
 • Termický nebo fotovoltaický systém na ohřev vody

Většinu úprav můžete provádět i svépomocí, není potřeba stavební firma. S přesnou specifikací úprav, možných materiálů a stavebních prvků vám má poradit energetický specialista z místní akční skupiny nebo EKIS. Jen s právě s instalací systému fotovoltaického systému musí montáž provést odborně způsobilá osoba s oprávněním podle zákona o hospodaření energií.

Co si můžu nechat instalovat za termický nebo fotovotaický systém na ohřev vody?

Systém má dokázat pokrýt zhruba 50–90 procent spotřeby tepla na přípravu teplé vody. Jsou stanoveny minimální požadavky:

Solární termický systém

Požadavek

Minimální celková plocha apertury kolektorů

1,8m²

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody

45l/m³

Solární fotovoltaický ohřev vody

Minimální instalovaný výkon FV panelů

1,5 kWp

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody

45l/kWp

Kolik peněz můžu dostat z Nové zelené úsporám Light?

Zájemce může získat až 150 tisíc korun na jeden objekt. Na program je vprvní (pilotní) fázi vyčleněna miliarda a půl, měla by tedy vystačit minimálně pro deset tisíc domácností.

Podpora může být až do sta procent pořizovací ceny, pro každou úpravu je ale stanovený paušální strop.

stavební úprava

dotace na jednotku

maximální dotace

zateplení fasády

6000 Kč / běžný metr

150000 Kč

zateplení stropu

50000 Kč

zateplení střechy

120000 Kč

zateplení podlahy

60000 Kč

výměna oken

12000 Kč / jedna výplň

150000 Kč

výměna dveří

18000 Kč / dveře

150000 Kč

(Video) How green is solar energy really?

Rychlá fakta

• Kolik je vNové zelené úsporám Light peněz?

Nová zelená úsporám Light se financuje zprogramu HOUSEnerg, který je součástí Modernizačního fondu. Peníze do něj se získávají zprodeje emisních povolenek. Celková hodnota Modernizačního fondu má být do roku 2030 zhruba 55 miliard korun, platit se zněj budou i další fáze klasické Nové zelené úsporám.

Na program HOUSEnerg, a tedy Novou zelenou úsporám Light, je zatím vyčleněno 1,5 miliardy korun. Pokud ale bude o dotace zájem, ministerstvo životního prostředí je připraveno prostředky navýšit.

• Co když dostanu dotaci Nová zelená úsporám Light, ale nevyčerpám ji?

Když žadatel dotaci včas nevyčerpá, Státní fond životního prostředí ho vyzve, aby ji vrátil.

• Co bude sklasickou Novou zelenou úsporám?

Dotační výzva běží dál a v letošním roce bude Nová zelená úsporám dál pokračovat. Pokračování se dočkají i populární kotlíkové dotace. Budeme vás včas informovat.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2023

Další kalkulačky

 • Přídavky na dítě 2023

 • Životní minimum 2023

 • Podpora v nezaměstnanosti 2023

 • Všechny kalkulačky

Další články pod jednou střechou

Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (3)

Zdroj: Shutterstock

 • Chcete soláry na střechu? Poradíme, na co si dát pozor
 • Jak vybrat firmu na instalaci fotovoltaiky. Krok za krokem
 • Poslední šance. Nové kotlíkové dotace startují, známe podmínky
 • Nová zelená úsporám bude dostupnější. Jak se změní?
 • Hypotéka za poloviční cenu. Vyplatí se sleva od developera?
 • Máte starší stavebko? Je to poklad, když chcete půjčit na bydlení
 • Stát hledá majitele 150 tisíc nemovitostí. Možná jste něco zdědili
 • Šmejdi mají nový trik. Zneužívají zastropování cen energií

Gabriel Pleska

Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (4)

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává...Další články autora.

Kalkulačka ceny nemovitosti

Dotace na soláry i pro chudší. Zelená úsporám se rozšiřuje (5)

Zjistěte ZDARMA, on-line a bez vkládání kontaktních údajů tržní cenu i výši nájmu vaší nemovitosti kdekoliv v ČR.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 05/10/2023

Views: 5383

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.